Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

safetyΟ ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι συμβουλευτικός και υποχρεωτικός σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010, με σκοπό να συμβάλει στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, την οργάνωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και την πρόταση ασφαλών μεθόδων κατά την εκτέλεση της εργασίας, στοιχεία αναγκαία για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας αφορούν όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας ή αριθμού εργαζομένων.

Οι συνεργάτες της Liberal Consulting υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα προσόντα επιμόρφωσης και πιστοποίησης των καθηκόντων της θέσης, και πιο συγκεκριμένα μπορούν να σας βοηθήσουν σε θέματα όπως:

  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
  • Εκπαίδευση εργαζομένου της επιχείρησης για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας
  • Σύνταξη Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Σύνταξη Σχεδίων Διαφυγής & Εκκένωσης Κτιρίων
  • Σχεδιασμός Κατόψεων & Οδεύσεων Διαφυγής
  • Μετρήσεις επικίνδυνων φυσικών και χημικών παραγόντων