Πιστοποίηση Προτύπων ISO

olivesΗ εφαρμογή και η πιστοποίηση των συστημάτων της σειράς ISO, δίνει τη δυνατότητα σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση να ξεχωρίσει μεταξύ άλλων, καθώς με αυτό τον τρόπο μπορεί να τεκμηριώσει το υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων της. Στο Τμήμα Ποιότητας της Liberal Consulting είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε στην επιλογή του κατάλληλου προτύπου, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, και να επωφεληθείτε πραγματικά από την όλη διαδικασία της πιστοποίησης. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί ένα σύστημα λειτουργικό και ευέλικτο, το οποίο να αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην καθημερινότητά σας και ένα σημαντικό πλεονέκτημα προς τους πελάτες σας.

 • ISO 9001:2008 – Διαχείριση Ποιότητας: Είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως, και ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εταιρειών, επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.
 • ISO 26000:2010 – Κοινωνική Ευθύνη: Δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σύστημα σχετικά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που πρέπει να διαχειρίζονται, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, περιλαμβάνοντας βασικές αρχές όπως διαφάνεια, ηθική συμπεριφορά, και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • ISO 27001:2008 – Ασφάλεια Πληροφοριών: Ιδιαίτερα κατάλληλο για οργανισμούς όπου η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κρίσιμη, η εφαρμογή του διασφαλίζει την προστασία της πληροφορίας, τόσο της εταιρείας, όσο και των πελατών της, από οποιονδήποτε κίνδυνο, μέσω εφαρμογής ειδικών πολιτικών για τη διαβάθμιση και θέσπισης σημείων ελέγχου των πληροφοριών.
 • ISO 14001:2004 – Περιβαλλοντική Διαχείριση: Θέτει το πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, με σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων που καταναλώνονται, όπως και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και υλικών.
 • Ενεργειακό Αποτύπωμα Άνθρακα: Στη σημερινή εποχή, κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της και τους πελάτες της οφείλει να σέβεται εξίσου και το περιβάλλον. Το αποτύπωμα άνθρακα ενός οργανισμού είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος τρόπος μέτρησης των εκπομπών ρύπων από την ενέργεια που καταναλώνει, αναδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον για ένα πιο πράσινο μέλλον.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα δυνητικά οφέλη για την επιχείρησή σας:

 • Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση των απαιτήσεων του πελάτη
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, και του προσωπικού της επιχείρησης
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης
 • Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία
 • Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων
 • Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους και εξοικονόμηση πόρων
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Προσέλκυση νέων πελατών, είσοδος σε νέες αγορές, συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου
 • Αναβάθμιση του περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης